Hỗ trợ thiết kế

TẠO ẢNH RENDER


  • Tạo ảnh render nội thất
  • Tạo ảnh render ngoại cảnh

TẠO VIDEO MÔ PHỎNGTẠO MÔ HÌNH 3D TỪ BẢN VẼ 2D


  • Mô hình  kiến trúc
  • Mô hình kết cấu
  • Mô hình thiết bị (MEP)