Dịch vụ BIM

TẠO MÔ HÌNH BIM

  • Mô hình kiến trúc
  • Mô hình kết cấu
  • Mô hình thiết bị

TẠO DỮ LIỆU BIM 4D

  • Mô phỏng tiến độ
  • Kiểm tra xung đột